Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Dike Renovation, Taijang National Park, Tainan, Taiwan

Dike Renovation, Taijang National Park, Tainan, Taiwan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Levees and Dikes
Revetment Protection, Anliang Harbor Canal, Taichung, Taiwan

Revetment Protection, Anliang Harbor Canal, Taichung, Taiwan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Revetments
Protection of Pier Foundation of Zhongsha Bridge at Zhuoshui River, Taiwan

Protection of Pier Foundation of Zhongsha Bridge at Zhuoshui River, Taiwan

Đài Loan | 2015-
Các sản phẩm:ACETube® - hydraulic structures, ACEFormer™
Ứng dụng:Revetments ,Pier Scour Protection System
Drainage System Renewal , Fongshan, Kaohsiung

Drainage System Renewal , Fongshan, Kaohsiung

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACETex® PP, ACETex® NW
Ứng dụng:Revetments
Riverbank Erosion Control,Zhuoshui River, Changhua, Taiwan

Riverbank Erosion Control,Zhuoshui River, Changhua, Taiwan

Đài Loan | 2015-
Các sản phẩm:ACETube® - hydraulic structures, ACEFormer™
Ứng dụng:Levees and Dikes ,Revetments ,Wing Dams / Groynes ,Pier Scour Protection System
River Bank Protection, Kuanionkong Stream, New Taipei, Taiwan

River Bank Protection, Kuanionkong Stream, New Taipei, Taiwan

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEBag™
Ứng dụng:Revetments
The Multifunctional Uses of ACEBag™ for Dredged Soil Containment and Cofferdam Construction, Nantou, Taiwan

The Multifunctional Uses of ACEBag™ for Dredged Soil Containment and Cofferdam Construction, Nantou, Taiwan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEBag™
Ứng dụng:Sediment Dredging ,Levees and Dikes
Lakeside Revetment, Prahova District, Romania

Lakeside Revetment, Prahova District, Romania

Châu u | 
Các sản phẩm:ACEFormer™
Ứng dụng:Revetments
Riverbank Protection, Niaosong Canal, Kaohsiung, Taiwan

Riverbank Protection, Niaosong Canal, Kaohsiung, Taiwan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEFormer™
Ứng dụng:Revetments

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý